Last edited by Akinoramar
Tuesday, November 3, 2020 | History

2 edition of Lumadnong pagkinabuhi ngadto sa kalinaw found in the catalog.

Lumadnong pagkinabuhi ngadto sa kalinaw

Ma. Elevyle D. Muyco

Lumadnong pagkinabuhi ngadto sa kalinaw

stories of survival of the Higaunons of Barangay Sangalan, Gingoog City, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental and barangay Hagpa and barangay Kalabugao, Impasug-ong, Bukidnon

by Ma. Elevyle D. Muyco

 • 38 Want to read
 • 16 Currently reading

Published by Kab-ot Gahum, Resource Center for Empowerment and Development in Cagayan de Oro City, Philippines .
Written in English

  Subjects:
 • Bukidnon (Philippine people)

 • Edition Notes

  Other titlesStories of survival of the Higaunons of Misamis Oriental and Bukidnon
  Statement[writer/consultant, Ma. Elevyle D. Muyco]
  Classifications
  LC ClassificationsDS666.B8+
  The Physical Object
  Paginationiii, 162 p. :
  Number of Pages162
  ID Numbers
  Open LibraryOL25060101M
  LC Control Number2010440284

  Ug akong nakita ang kalooy ug pagkamaayo sa Dios sa pagdala ug pasidaan ngadto sa katawohan sa yuta, ug nagsubli sa mga mensahe sa pagdala kanila ngadto sa makugihon nga pagsusi sa kasingkasing ug pagtuon sa mga Kasulatan, aron mahukasan ang ilang kaugalingon sa tanang sayop nga gihatag gikan sa mga pagano ug mga sumosunod sa papa.” Early.


Share this book
You might also like
How to estimate recoverable heat energy in wood or bark fuels

How to estimate recoverable heat energy in wood or bark fuels

The Sandman

The Sandman

Academic Achievement for all Act (Straight As Act)

Academic Achievement for all Act (Straight As Act)

Roofing simplified

Roofing simplified

Highway reimbursement.

Highway reimbursement.

Trees & shrubs for Montana.

Trees & shrubs for Montana.

Turkish and Mongolian studies.

Turkish and Mongolian studies.

20th-century poetry

20th-century poetry

Mr Campions farthing

Mr Campions farthing

The conquest of Louisburg.

The conquest of Louisburg.

Championship badminton drills

Championship badminton drills

rape of the mind

rape of the mind

walk of fame : a path of many memories

walk of fame : a path of many memories

Blackwells credit note.

Blackwells credit note.

Comments on Cain

Comments on Cain

Upson family in America

Upson family in America

Lumadnong pagkinabuhi ngadto sa kalinaw by Ma. Elevyle D. Muyco Download PDF EPUB FB2

7 Hinumdomi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandonga giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sundoga ang ilang pagtuo.

8 Si Jesu-Cristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay kataposan. 9 Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulon-an makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa.

“Pahunongon [sa Diyos] ang mga gubat sa tibuok kalibotan,” nga magtuman sa iyang saad sa pagpatunghag “kalinaw sa yuta taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimut-an!”—Salmo ; LucasGood News Translation. Ang Gingharian sa Diyos sa langit magmando ibabaw sa tibuok yuta.

Mahimong kuhaon niya ang iyang kalinaw gikan kanato, nga magbugto sa atong maayong relasyon kaniya Utang nato kaniya ang gugma, nga gipadayag sa pagkamasinugtanon; ug kon kita makasala mapakyas ta sa pagbayad sa atong utang niya nga gugma, sanglit ang sala maoy pagkawalay gugma ngadto sa Diyos.”—1 Juan 8 Pagkatawhonong Pamalita-Kalinaw: Pagpabiling Tibuok sa mga Katilingban9 Pasiuna 4 Introduksyon 6 Kapitulo 1 Pagkatawohonong Kalinawng Pamalita 9 Kapitulo 2 Pag-mapa sa Panagbangi: Usa ka kahimanan sa pagtuki sa Panagbangi 18 KapituloTighulagway: 3 Ang Katawhon diha sa Pagtuki sa Panagbangi 23 Kapitulo 4 Mga Tinagsip nga Giya alang sa mga Tigbalita 28 Kapitulo 5 Mga Estratehiya sa.

Audio #5 Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios: Pulihi ang imong kabalaka ug pagduhaduha uban sa hingpit nga kalinaw sa Dios. Ang Kabalaka makaapekto. Pagdiskobre unsaon nga makabuntog sa kabalaka pinaagi sa pagpangita sa kalinaw sa Dios.

Pagkat-on unsa nga mga lakang sa pagpangita sa Kalinaw sa Dios. - Cebuano / Visaya. Sila gisultihan Lumadnong pagkinabuhi ngadto sa kalinaw book “magapuno sa yuta ug magagahum niini,” nga nagapahalapad sa mga utlanan sa Eden Lumadnong pagkinabuhi ngadto sa kalinaw book sa kinatumyang dapit sa yuta.

(Genesis ) Matin-aw, kini magakahulogan sa pagpuno sa yuta ngadto sa komportable nga gilapdon, dili sa kapin nga katawhan. Kana sa gihapon magatugot sa ‘gigamhan’ nga yuta nga mahimong usa ka. Ang pagkaon sa mga Kazakh duna gyoy karne pirme ug sagad dili halang. Kinaham nila nga ilimnon ang koumiss, nga hinimo gikan sa gatas sa kabayo ug daghag sustansiya, ug ang espiso ug medyo aslom nga shubat, nga gikan sa gatas sa kamelyo.

Ang sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova sa Almaty bukas alang sa mga bisita nga gustong mag-tour. Ang pagpaabut sa Era sa Kalinaw halayo sa mga limitado sa kini nga mga gigikanan.

Sukwahi kini, makita usab naton kini sa mga Amahan sa Simbahan ug sa Papal Magisterium sa modernong panahon. "Ngadto sa mga Pari nga Pinalangga Kita nga Anak sa Ginang." ug usa alang sa mga nagpadayon sa pagkinabuhi sa sala. Giingon sa among Lady kay Edson.

Ang Balaang Espiritu nagadala kanato gikan sa kabalaka ug sa kaulawan, pinaagi sa Krus, ngadto sa Iyang mahimayaong kalinaw – ang kadaugan. Makasalig kita sa atong kaugalingon kinabuhi bisan tood dili nato Makita kon gi-unsa Nya kita pag atiman.

Yawe: Dios nag tanyag sa Iyang katawhan sa kinabuhi nga maslabaw kay sa ka balaka. Gipakita ni Presidente Benigno Simeon Aquino III ang iyang dako’ng tinguha nga maangkon ang kalinaw sa Mindanao hinungdan nga iyang gihingusgan ang sabot-sabot aron mamugna ang Bangsamoro Basic.

Ug ang pagkakat-on kon unsay gikinahanglan sa Diyos makatabang kanimo sa pagpahiuyon sa imong mga panghunahuna ngadto sa panghunahuna sa Diyos.

(Isaias21) Kon mas palig-onon mo ang imong gugma kang Jehova, mas modako ang imong tinguha sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Diyos. 1 Tinuod kining maong panultihon: Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan # pangulo sa simbahan o obispo: Sa Grego, episkupo, sa ato pa, tiglantaw sa tibuok simbahan.

nagtinguha ug maayong buhat. 2 Busa # Tit. kinahanglang dili masaway ang pangulo sa simbahan, usa ray asawa, # usa ray asawa: o kausa ra maminyo. maugdang, mapugnganon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw. 21 Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa daotan ninyong mga hunahuna ug buhat.

22 Apan karon, gipasig-uli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. 23 Mahimo kini kon magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo.

Muyco, Ma. Elevyle D. Lumadnong pagkinabuhi ngadto sa kalinaw: stories of survival of the Higaunons of Barangay Sangalan, Gingoog City, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental and Barangay Hagpa and Barangay Kalabugao, Impasug-ong, Bukidnon / [writer/consultant, Ma.

El Cagayan de Oro City, Philippines: Kab-ot. Ug ang si bisan kinsa, sa wala pa mahimong mga Kristohanon, naglibog kon sila ba lalaki o babaye o kon unsa nga sekso ang buot nilang mahimo sila makasalig nga kini maoy alang sa ilang walay kataposang kaayohan sa pagkinabuhi nga nahiuyon sa sukdanan sa Diyos, usa nga pabilhan gayod sa tanan nga makakab-ot sa tawhanong kahingpitan.

Sa pagkatinuod, kana maoy kahulogan sa pagkinabuhi sumala sa imong kinitaan. Ang imong kinitaan mahimong ipakasama sa hangin nga imong ihuyop sa balloon. Ang imong gasto maoy sama sa hangin nga mihungaw sa buslot. Usa gayod ka hagit kon unsaon nga dili ka makagastog mas dako kay sa.

Sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesu-Kristo, ang Gingharian sa Diyos ang naa sa iyang hunahuna dihang siya miingon: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on sa yuta.” (Mateo10) Busa, paneguroon gyod sa Gingharian sa Diyos nga matuman ang kabubut - on sa Diyos dinhi sa yuta, dili ang kabubut-on sa hakog sa.

7 Hunahunaa ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Palandonga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awata ninyo ang ilang pagtuo.

8 Si Jesu-Cristo dili gayod mausab: Siya mao gihapon kaniadto, karon, ug sa walay kataposan. 9 Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulon-an nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat.

Ang Bibliya dunay mga prinsipyo ug nagtudlog mga sukdanan sa moralidad nga makatabang nato nga magpabilin sa gugma sa Diyos. Sulat sa Nagamandong Lawas Ang Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova nag-awhag sa tanang nahigugma kang Jehova nga Diyos sa pagkinabuhi subay sa kamatuoran diha sa iyang Pulong, ang Bibliya.

Cebuano, Hebrews 1 Himoa nga ang gugmang minagsoon magapadayon diha kaninyo. 2 Ayaw kamo paghikalimot sa pag-abiabi ug mga dumuloong, kay pinaagi niini may nanagpakaamoma ug mga manolunda sa wala lang nila hibaloi.

3 Hinumdumi ninyo sila nga anaa sa bilanggoan, nga daw sa nabilanggo usab kamo uban kanila; ug sila nga mga gipangdagmalan, sanglit kamo anaa man usab sa. Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi.

Sa kataposan, uyon sa katuyoan sa Diyos, si Jesus kinabubut-on nga nag-antos ug naghatag sa iyang kinabuhi ingong lukat aron ang mga tawo mapahigawas sa pagkaulipon ilalom sa sala ug kamatayon. Kini mao ang kinalabwang panig-ingnan sa pagkinabuhi sumala sa Bulawanong Lagda.—Mateo ; Juan ; Hebreohanon Pagbantay sa mga Tigpakaaron-ingnon (Mat.

)1 Samtang nangdugok ang linibong mga tawo didto kang Jesus ug naghuot na sila, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, “Pagbantay kamo, kay tingali ug matakdan kamo sa pamatasan sa mga Pariseo nga pulos lang pagpakaaron-ingnon. 2 Apan walay tinagoan nga dili mabutyag sa kaulahian.

3 Busa, bisan unsa ang inyong gisulti diha sa. Tulo ka bulan sa wala pa buhata ang labing katingalahang milagro nga nasaksihan sa kalibutan sukad nga gidala ni Moises ang Israel gikan sa Ehipto agi sa Pula nga Dagat (hinungdan, sama sa gibuhat niya, ang adlaw nagsayaw sa langit sa wala pa ang panon sa mga tawo ; usa ka hitabo nga natala bisan sa sekular sa adlaw.

mga mantalaan. 27 ngadto sa usa ka dalagang birhin nga pangasaw-onon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose nga kaliwat ni David; ug ang ngalan sa dalagang birhin mao si Maria. 28 Ug ang manolunda miadto ug miingon kaniya, "Komusta ka, babayeng hinatagan sa grasya, ang Ginoo anaa uban kanimo.

Dalaygon ikaw diha sa mga kababayen-an!". ANG PAGBASA GIKAN SA UNANG SULAT NI SAN PABLO NGADTO SA TAGA-TESALONICA (1 Thes. ) Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo – Alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong JesuCristo: Mabatonan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios.

Lucas 12 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Pagbantay sa mga Tigpakaaron-ingnon. 12 Samtang nangdugok ang linibong mga tawo didto kang Jesus ug naghuot na sila, miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, “Pagbantay kamo, kay tingali ug matakdan kamo sa pamatasan sa mga Pariseo nga pulos lang pagpakaaron-ingnon.

2 Apan walay tinagoan nga dili mabutyag sa kaulahian. Ang kasugoan nagpadayag sa sala nganhi kanato, ug maghatag og hinungdan nganhi kanato nga magabati sa atong panginahanglan kang Kristo ug kita moadto Kaniya alang sa kapasayloan ug kalinaw pinaagi sa pagkinabuhi sa pagka mahinulsolon ngadto sa Dios ug pagtoo ngadto sa atong Ginoong Jesu-Kristo.” EGWhite, Selected Messages, book 1, p.

1 Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo. 2 Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. 3 Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang tanan ug walay katalagman.” Apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan, sama sa pagbati sa babayeng.

Siya nga sa sayo niyang paghari nagpasundavag sa hilabihan nga kaalam ug kalooy diha sa pag-uli sa mahuyang nga puya ngadto sa walay palad nga inahan niini (tan-awa ang 1 Hari ), nahulog sa hilabihan ka ubos ingon sa pag-uyon sa pagpatindog sa usa ka diosdios ngadto kang kinsa ang buhi nga mga kabataan gihalad.

"Tan-awa kami dinhi sa among pagluhod sa imong atubangan, O Inahan ni Cristo, atubangan sa imong Putli Uyamot nga Kasingkasing, buot kami, uban sa tibuok Simbahan, pagdugtong sa among kaugalingon ngadto sa pagtugyan nga tungod sa iyang gugma kanamo gihimo sa imong Anak ngadto sa Amahan sa iyang pag-ingon: 'Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong.

Magtinabangay Kita - Karon, mga igsoon, kon may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultolan sa Espiritu Santo angay motabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi. Ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kon kamo makasala usab.

Pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. 2 Hinaut nga madawat ninyo ang dugang pa gayod nga grasya ug kalinaw sa inyong padayon nga pag-ila sa Dios nga mao si Jesus nga atong Ginoo. Gipili Kita sa Dios nga Mahimong Iyang mga Anak. 3 Ang gahom sa Dios naghatag kanato sa tanan natong kinahanglanon sa pagkinabuhi nga diosnon pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga nagtawag kanato.

Gitawag. sa kalibutan. Gibayaw siya gikan sa yuta ug gidapit niya ang tanan ngadto kaniya isip Ginoo niadtong mga anaa sa langit, sa yuta, ug ilawom sa yuta. Diha kang Jesus, ang gahum sa Diyos mibutho nganhi kanato, ming-ulbo sa atong kasaysayan. Sa pagkatinuod, Ang Gingharian sa Diyos una sa tanan usa.

Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kondili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasingkasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus.”.

N akakalat ang iba’t ibang tribu ng mga Lumad sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao. Nakakalat rin ang kanilang mga kuwento ng pagsibol, paglikas, at paglaban mula pa sa panahon na kasintanda marahil ng kanilang kultura. Sa layuning matipon ang kalat-kalat na mga kuwentong ito, higit na maunawaan ang kalagayan ng mga Lumad, inilunsad ang isang institusyon para lubos na makapagsaliksik at mapag.

People reject God's message of eternal life through Christ and in so doing kept away from the light as good and righteous. They did not know that in Jesus was life; and the life was the light of men.

Tungod sa hulga sa paglutos, si deBres nagpamuhat sa sekreto. Siya nagbisita sa mga kabalayan panahon sa gabii, kung diin nakigtigom siya sa mga membro sa iyang kongregasyon sa gagmay nga pundok sa tag-6 ngadto sa tag ka tawo.

Si deBres nag-abli sa Kasulatan, nagpasabot niini, nagdasig sa mga tigpaminaw, ug mopa-uli. 1 Tesalonica 5 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Pangandam Kamo sa Pagbalik sa Ginoo. 5 Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo.

2 Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. 3 Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang.

Karon hinaut nga ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, ang dakung magbalantay sa mga karniro, pinaagi sa dugo sa dayon nga pakigsaad, magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang aron kamo makatuman sa iyang kabubut-on, nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtan-aw, pinaagi kang Jesu-Cristo.

Brothers, if anyone is caught in any sin, you who are spiritual [that is, you who are responsive to the guidance of the Spirit] are to resto.6 Showbiz Chika.

Mindanao. Huwebes, Hu Balita. Mommy Dionisia gipakita na Pag-host ni John Estrada, gidayeg ang P1M Hermès nga bag sa mga magdadaog sa gutan K a n u nay g i .Ang iyang tanaman nahimutang duol sa dakong dalan nga nagpingon ngadto sa tiyangihan sa Zarahemla.

Helaman Ang mga tawo nga milabay sa dakong dalan nakadungog kang Nephi nga nag-ampo. Usa ka dako nga pundok nagtapok, nahibulong ngano nga .